دشمن شناسی 22

یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ 0 0 کلام حق تصویر

بسم الله الرحمن الرحیم

امام خامنه ای مد ظله العالی

شناسایی نقاط مورد هدف دشمن
علمـای دیـن و حـوزه هـای علمیّـه بایـد از وضعیّـت و موجودیّـت نظـام، آنچنـان کــه هسـت، مطّلـع باشنـد؛ نقایـص را بشناسنـد و پیشرفتها را بدانند؛ آنجا که کمک لازم است، آن را تشخیص بدهند؛ آنجا که دشمن به آن توجّه پیدا کرده و هدف گرفته اسـت، آن را شناسایی کنند، تا بتوانند نقش صحیح خود را در تـداوم ایـن نظـام ایفـا کننـد

کتاب دشمن شناسی صفحه 28