دشمن شناسی 21

شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ 0 0 کلام حق تصویر

بسم الله الرحمن الرحیم

امام خامنه ای مد ظله العالی

موقعیت و فرصت شناسی
غالبـاً کشورهـا و جوامـع از ندانستـن موقعیّـت و نشناختـن فرصـت، ضربـه میخورند. وقتی دشمنی کمین میگیرد و ما نمیدانیم که او کمین گرفته است، نمیشناسیم؛ یا اگر چنانچه اطّلاع پیـدا کردیـم، علاج را زود و بهنگـام ارائـه نمیدهیم؛ آن وقـت ضربـه میخوریـم

کتاب دشمن شناسی صفحه 27