دشمن شناسی 20

چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ 0 0 کلام حق تصویر

بسم الله الرحمن الرحیم

امام خامنه ای مد ظله العالی

{دشمن در تحلیل}، یک لقمه از حـق، یـک لقمـه از باطـل را مخلوط میکند، یک غذایی که ظاهرش نشان نمیدهد مسموم اسـت، در اختیـار کسـی کـه بی اطلاع است، میگذارد؛ این تحلیـل در ذهنهـا اثـر میکنـد

کتاب دشمن شناسی، صفحه 27