دشمن شناسی 19

چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ 0 0 کلام حق تصویر

بسم الله الرحمن الرحیم

امام خامنه ای مد ظله العالی

دشمن را هوشیارانه بشناسیـد. دشمـن را در هر لباسی بشناسید. دشمـن را در زیـر قالـب هرگونـه کلماتـی بشناسیــد و بـا دشمن، با نفس رحمانی مواجه شوید. بـا دشمن به وسیلۀ نام و یاد خدا مقابله کنید کـه نـام خـدا و یـاد خـدا و اتّـکال بـه پروردگار، دشمنانی را که جهت شیطانی دارنـد، دچـار هزیمـت خواهـد کــرد
(هزیمت=شکست،فرار،عقب نشینی)

کتاب دشمن شناسی، صفحه 26