دشمن شناسی 18

دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ 0 0 کلام حق تصویر

بسم الله الرحمن الرحیم

امام خامنه ای مد ظله العالی

باید بدانیم دشمن چه کار میکند. مـا نباید اجازه بدهیم که دشمـن نسبـت به کشور ایران و ملّت و مسئولان آن، هر کاری که میخواهد، در زمینـه ی تبلیغات بکند و مـا همینطـور سکـوت کنیـم! اینکـه نمی شود. لازم اســت اهداف و مقاصد دشمن شناخته شـود

کتاب دشمن شناسی، صفحه 25 و 26