دشمن شناسی 17

دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ 0 0 کلام حق تصویر

بسم الله الرحمن الرحیم

امام خامنه ای مد ظله العالی

استکبار می خواهـد در ایـن کشور و در میان ایـن ملّـت، ایمان عمیق نباشد، سرگرمـی بـه شهـوات باشـد، (معـروف) اسلامی نباشد و آنچه از نظـر اسلام (منکر) است، رایج باشد

کتاب دشمن شناسی، صفحه 25