دشمن شناسی 16

یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ 0 0 کلام حق تصویر

بسم الله الرحمن الرحیم

امام خامنه ای مد ظله العالی

دشمــن را بشناسیـد، ادامـه ی صفـوف دشمــن را در داخـل کشـور بشناسیـد، روشهای دشمنی را بشناسید، تبدیل شده و ترجمه شده ی آن روشهـا در داخـل کشور را هم بشناسید. در داخل دانشگاه، در داخل دبیرستان، در متن جامعـه، در فعالیتهــای کشـور، در مطبوعـات و در تبلیغات، ادامه حضور استکبار را بشناسید

کتاب دشمن شناسی، صفحه 25