ایمان آلوده به شرک

جمعه ۲۵ تیر ۱۴۰۰ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

1.عزت را از دیگران آرزو می کنند. 2.در عمل، کار شایسته را با ناشایست می آمیزد. 3.در برخورد با دیگران تعصبات حزبی و گروهی دارد. 4.در عبادت بی توجهی و ریاکاری می کند. 5.در جنگ و نبرد از مردم می ترسد. 6.در تجارت و امور دنیوی، افزون طلبی، او را سرگرم می کند. 7.در انتخاب دین و دنیا، دنیا را می گیرد و پیامبر را تنها میگذارند.

منبع: کتاب دقایقی با قرآن/براساس تفسیر نور. ص103
نویسنده: محسن قرائتی

0 نظر

ارسال نظر