زن؛ بخش زیبای آفرینش

چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

زن، آن بخش زیبای آفرینش بشر است. این بخش زیبا به طور طبیعی با اندکی در پرده بودن همراه است؛ این خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسانی است. این پرده را دریدن و آنچه را که باید با نظم و قانون پیگیری شود-آن نیاز غریزی انسانی، چه در زن و چه در مرد-بی قانون و بی نظم در جامعه رواج دادن، بزرگترین خیانتی است که در درجۀ اول به زن و در درجۀ بعد به همۀ بشریت -زن و مرد- انجام گرفته؛ این کار را سیاست هایی غربی کرده اند.

منبع: کتاب نقش و رسالت زن(1)/عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی-اسلامی/ بر گرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی/روابط زن و مرد. ص31
به کوشش: امیرحسین بانکی پور فرد

1 نظر

بنده خدا چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹

همه ازبرابری زن ومردمیگویند ولی بااندکی تامل میتوان دیدزن ازمردهم بالاتراست زنی که خانه ای رابه منزل مسکونی ومحل آرامش خانواده تبدیل میکند زنی که فرزندرا۹ماه درشکم وسپس دوسال شیرمیدهدوتربیت میکند ازخودگذشتگی های مادربرای همسروفرزندان غیرقابل وصف است زن ازجنس بلوراست،شکستنی وحساس،اگرهم بشکندصدانمیدهد،ولی ترک برمیدارد،مادروپدر خیلی ارزشمندهستند.

ارسال نظر