تلاش

شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

قرآن کریم: «و اینکه برای انسان، جز حاصل تلاش او نیست، و نتیجۀ کوشش او به زودی دیده خواهد شد». «و کسانی که در راه ما کوشیده اند، به یقین، راههای خود را بر آنان می نماییم».
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: «آن که پیوسته، کوبۀ در رابزند، داخل می شود». امام علی علیه السلام: «آن که نهایت کوشش خود را به کار گیرد، به نهایت خواسته هایش می رسد». «تن دادن به سستی و بیکاری، چه دور است از دستیابی به خوشبختی!». «هرگاه از سختی کاری ترسیدی، استوار باش تا در برابرت خوار گردد و با حواداث روزگار، نیرنگ کن تا بر تو آسان شوند». «اگر از کاری هراس داری، خود را در آن بینداز؛ چرا که دلهره و هراس از خود خطر، دشوارتر است».

منبع: کتاب حکمت نامۀ جوان/عوامل شکوفایی جوان/خودباوری. ص89
نویسنده: محمد محمدی ری شهری

0 نظر

ارسال نظر