تسلیم و تعبد(1)

سه شنبه ۰۲ دی ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

تعبد در احکام، بدین معناست که احکام را با قطع نظر از فلسفه و حکمت آن ها تنها از باب تسلیم و انقیاد همانگونه که خداوند دستور داده است، به جای آوریم. بی گمان، تعبد در احکام، شیوۀ منطقی و معقول است؛ زیرا کسی که معتقد است احکام، از دانش بی پایان خداوند سرچشمه گرفته و بر اساس حکمت و مصلحت و رحمت خداوند برای انسان مقرر شده است و پیامبران نیز در رساندن احکام الهی به انسان ها هرگز دچار لغزش نمی شوند، در برابر احکام، تعبد و انقیاد محض نشان خواهد داد و نیازی نمی بیند که به جستجوی فلسفه احکام برآید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «بندگان خدا، شما همچون بیماران هستید و خداوند، پروردگار جهانیان، مانند طبیب است. پس صلاح بیمار، توجه به دانش و تخصص طبیب است، نه آنچه خود میل دارد. پس تسلیم امر خداوند شوید تا از رستگاران باشید».

منبع: کتاب نگاهی به فلسفه احکام/ابعا فلسفه احکام. ص27
نویسنده: محمود اکبری

0 نظر

ارسال نظر