اطاعت و پیروی

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

تبعیت از رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در بعد موضوعی و هم در بعد طریقی به عنوان نبی و زمامدار و مدیر و قاضی و پیشوای مردم در کلیه امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دینی لازم است. این اطاعت بازگشت به اطاعت و پیروی از خدا می کند: «کسی که از پیامبر پیروی نماید از خداوند اطاعت کرده است/نساء،80».

منبع: کتاب گفتار رفیع/حس مسئولیت در برابر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. ص41
نویسنده: دکتر ناصر رفیعی محمدی

0 نظر

ارسال نظر