حس مسئولیت در برابر پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله

سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

یکی از مصادیق حس مسئولیت، انجام وظیفه و تعهدپذیری در برابر پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله است. قرآن کریم در آیۀ 157 سورۀ اعراف ضمن معرفی آن حضرت، همگان را به مسئولیت پذیری در برابر ایشان فراخوانده است: «همان ها که از فرستادۀ خدا، پیامبر امّی پیروی می‌کنند؛ پیامبری که صفاتش را، در تورات و انجیلی که نزدشان است، می‌یابند؛ آنها را به معروف دستور می‌دهد، و از منکر باز می‌دارد؛ اشیاء پاکیزه را برای آنها حلال می‌شمرد و ناپاکی ها را تحریم می‌کند؛ و بارهای سنگین و زنجیرهایی که بر آنها بود، از دوش و گردنشان بر می‌دارد؛ پس کسانی که به او ایمان آورند، و حمایت و یاریش کردند، و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند.

منبع: کتاب گفتار رفیع. "انسان و مسئولیت پذیری". ص47
نویسنده: دکتر ناصر رفیعی محمدی
0 نظر

ارسال نظر