به ما شبیخون زدند

شنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ما شبیخون زده شدیم. یعنی از غفلت ما و غفلت سردمداران و فروانروایان این کشور استفاده شد و عده ای با یک فرهنگ تازه و با نیروی جدیدی که بر اساس رنسانس، دنیا را به جوش آورده بودند و خودشان در آن جوش و خروش بودند، بر سرِ ما ریختند و ما خواب بودیم «اولین دشمنی که بر ایشان تاخت، خواب بود». خواب بر سر ما تاخته بود. از خواب ما استفاده کردند، آمدند، وارد شدند، بساط ما را به هم ریختند، اصالت های ما را مخفی نمودند و خیلی از چیزها را گِل اندود کردند. مثل این بود که یک عده آدمِ نادانی ناشی، وارد یک ساختمان هنری شوند، در و دیوارها را بِکَنند، پرده ها را خراب کنند، عکس ها را زشت کنند و مجسمه ها را مخدوش کنند... . اروپایی ها آمدند، ترتیبات اروپایی را وارد این کشور کردند و کسانی که فریفتۀ آنها بودند، همچون آن روشنفکران نسل اول این کشور؛ مثل ملکم خان ها و امثال اینها، که روشنفکری را از آنها فرا گرفته بودند، با آنها همدست شدند. در داخل هم که غفلت بود و فرمانروایان غرق در فساد و تباهی.

منبع: کتاب فرهنگ مهم تر از سیاست/اشارات و تنبیهاتی برگرفته از منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی. ص42
تدوین: هادی پناهیان

0 نظر

ارسال نظر