انسان اگر واقع بین نباشد، قربانی می شود

چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

انسان اگر غریزۀ واقع بینی خود را زنده نگه ندارد و در پیروی حق و حقیقت نکوشد، پای بند سعادت و کامیابی خود نخواهد بود و هر گفتار و کردار هوس آمیز و خوشایند-نفس-را دنبال خواهد کرد و گرفتار پندارهای پوچ و افکارهای خرافی خواهد شد، و آن وقت است که مانند یک حیوان چهارپا از راه خود، که سرمایۀ انسانی است، به دور افتاده، قربانی هوا و هوس و بی بند و باری و نادانی خود خواهد گردید.

منبع: کتاب بندۀ خاص/مجموعه رهنمودهای حضرت آیت الله سید محمد حسین طباطبایی. ص۲۸.
به کوشش: علی اکبر مزدآبادی

0 نظر

ارسال نظر