راه شناخت حق بعد از پیامبر صلّی الله و علیه و آله

چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

گر چه افراد را باید با حق سنجید و شخصیتها را با ملاک حق بررسی کرد، نه حق را با اشخاص، اما گاهی بعضی اشخاص، به حدی از ایمان و خلوص و تقوا و راستی می رسند که خودشان ملاک و الگو و نشانه و میزان حق می شوند و برای شناخت حق، باید آنها را ملاک قرار داد و به عمل و سخن آنان نگریست و حق را در آنان یافت. قرآن دربارۀ درجات مؤمنان دو تعبیر کرده است. گاه می فرماید: (لَهُم دَرَجَاتٌ) و گاهی می فرماید: (هُم دَرَجَاتٌ) به بعضی درجه می دهند و بعضی خود درجه اند. بعضی خود را با گل خوشبو می سازند و بعضی خودشان گل هستند و نیازی به گل ندارند. حضرت زهرا علیها السلام یکی از معیارهای شناخت حق است؛ چون پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: «خداوند به غضب فاطمه علیها السلام غضبناک می شود و به خشنودی او خشنود می شود». موضع‌گیریها و سخنرانی های آن حضرت بهترین معیار و ملاک برای شناخت راه پیامبر صلّی الله علیه و آله است. حضرت علی علیه السلام یکی از معیارهای شناخت حق است؛ زیرا پیامبر صلّی الله علیه و آله فرمود: «حق با علی است و علی با حق است. حق با علی علیه السلام می گردد، بدان گونه که او بگردد. علی علیه السلام دربارۀ فضیلت و حقانیّت خود می فرماید: «همانا کتاب خدا، «قرآن»، با من است. من از زمانی که با آن آشنا شدم از آن جدا نگشته ام. عمار یکی دیگر از معیارهای شناخت راه پیامبر صلّی الله علیه و آله محسوب می شد، در میان یاران پیامبر صلّی الله علیه و آله معروف بود که هر گاه امری بر آنان مُشتَبه می شد، می گفتند: ببینید عمار یاسر چه می کند و کدام طرف را انتخاب می کند؛ چرا که پیامبر صلّی الله علیه و آله فرموده: «عمار با حق و حق با عمار است، به هر طرف که حق بگردد، عمار هم با آن می گردد.» پس از درگذشت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله بارها به دلیل شدت فتنه ها، تشخیص جبهۀ حق از جبهۀ باطل دشوار می شد. عده ای که این سخن پیامبر را به یاد داشتند، می نگریستند که عمار در کدام جبهه است تا از او تبعیت کنند. مردی از عبدالله بن مسعود پرسید: هر گاه فتنه ای پیش آمد، برای شناخت حق چه کنم؟ ابن مسعود گفت: به قرآن مراجعه کن. پرسید: اگر هر دو دستۀ مخالف هم به قرآن استدلال و استشهاد می کردند، چه باید کرد؟ گفت: ببین عمار یاسر در کدام دسته است؛ تو هم همان را انتخاب کن؛ چرا که عمار، همواره با حق است. حذیفۀ یمانی، که فردی بصیر بود، همواره به دوستانش سفارش می کرد که هرگز راه مخالف عمار را نپیمایید؛ او تا دم مرگ از حق جدا نمی شود و هر جا که حق باشد عمار با آن است. عمار در نبرد صفین، ملاک حق و باطل بود؛ او به هر طرف رو می کرد، صحابه رسول خدا صلّی الله علیه و آله دنبال او می رفتند.

منبع: کتاب معیارهای زندگی. "معیارهای اعتقادی". ص46.
نویسنده: محمود اکبری

0 نظر

ارسال نظر