دستور اسلام، زندگی معنوی از راه زندگی اجتماعی است

شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

یک فرد مسلمان متعبّد، زندگی معنوی خود را به هر گوشه و کنار زندگی مادی خود پهن کرده، هر جا باشد و به هر عملی بپردازد، به خدای خود راه دارد، و هر اشتغال مادی برای وی به منزلۀ آینه ای است که خدای خود را به وی نشان می دهد. ولی دیگران که فقط به فکر زندگی معنوی می افتند، زندگی عادی و فطری را میان خود و حقیقتی که می جویند، حجابی فرض می کنند و در نتیجه به ناچار زندگی عادی را ترک گفته، مانند رهبانان «نصارا» یا «برهمنان هندی» برای زندگی معنوی و تکامل روحی، راهی غیر معتاد در پیش می گیرند. این راه هر چه باشد از نظر کسی که فقط در خط زندگی مادی معمولی به سر می برد، راهی است سخت و استقامت در آن نیازمند اراده ای بس قوی؛ ولی کسی که زندگی معنوی را با دستور اسلام از راه زندگی اجتماعی تعقیب می کند، به خوبی می داند که روش آنان، روشی است آسان تر از روش اسلامی و در حقیقت آنان با ترک زندگی عادی، خود را راحت کرده و از سختی مراقبت و مجاهدت فرار می کند، و در حقیقت، راه کمالی را که آفرینش با تجهیزات برایشان هموار کرده، بر خود بسته، راه دیگری با پندار خویش پیش می گیرند. آیا در این صورت، به هدفی که آفرینش تعیین نموده خواهند رسید؟

منبع: کتاب بندۀ خاص(مجموعه رهنمودهای حضرت آیت الله سید محمدحسین طباطبایی).
به کوشش: علی اکبری مزدآبادی.

0 نظر

ارسال نظر