تقیّه چیست؟

سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

پاسخ: تقیّه به معنای کتمان عقیدۀ حق، به خاطر ترس از آزار مخالفان است که گاهی واجب و در مواردی حرام است. در آیه 106 سوره نحل و آیه 28 سوره آل عمران به این موضوع اشاره کرده است. در مواردی که اصل دین در خطر باشد، باید همه چیز را فدا کرد و تقیّه حرام است؛ لیکن در مواردی که اظهار عقیده به قیمت ناکام ماندن از اهداف برتر بلند مدت باشد، تقیّه واجب است. خداوند از ساحرانی که معجزۀ حضرت موسی را دیدند و همگی ایمان آوردند و تقیّه نکردند و جان خود را فدا کردند، ستایش می کند. تقیّه به معنای ارتداد، ضعف و ترس، عقب نشینی، خودباختگی، تسلیم و... نیست؛ بلکه یک نوع تاکتیک و شیوه مبارزه برای حفظ نیروها و برنامه های اساسی است.

منبع: کتاب پرسشها و پاسخ های قرآنی/برگرفته از تفسیر نور. ص15.
نویسنده: محسن قرائتی

0 نظر

ارسال نظر