توشه سفر آخرت

سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرّحمن الرّحیم

حضرت عبدالعظیم که تشرّف حاصل می کنم مقداری وسایل مورد نیاز می برم. مشهد می خواهم بروم زاد و توشه بیشتر می برم. مکّه می خواهم بروم باید چند برابر زاد و توشه بردارم. به قدر دوری راه سفرت باید بار برداری، خوب سفر آخرت 50 موقف است، در آن مواقف نگه می دارند تو را.

منبع: کتاب یک قدم تا خدا(مجموعه رهنمودهای اخلاقی حضرت آیت الله حق شناس).ص14
به کوشش: زهرا مقدم

0 نظر

ارسال نظر