تجدید عهد

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

دائم با خدا تجدید عهد کنید. اگر هم شکست خوردید، باز استغفار کنید.

منبع: کتاب به سوی خدا(مجموعه رهنمودهای حضرت آیت الله عبدالکریم حق شناس). ص14
به کوشش: علی اکبری مزدآبادی

0 نظر

ارسال نظر