معروف و منکر به چه معنا است؟

دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 0 0 کلام حق پیام

بسم الله الرحمن الرحیم

پرسش:
معروف و منکر به چه معنا است؟

پاسخ:
معروف یعنی شناخته شده و منکر یعنی ناشناس، آنچه را که دین به رسمیت می شناسد و قبول دارد، این ها معروف است؛ آنچه را که دین به رسمیت نمی شناسد و انکار می کند و نهی می کند، این ها منکر است؛ و به تعبیر ساده تر، همه خوبی ها در حوزه دین، این ها معروف است و تمام زشتی ها و بدی ها منکر است؛ و در اصطلاح فقهی به مجموعه واجبات و مستحبات، معروف گفته می شود و محرمات و مکروهات، منکر است. گرچه در مرحله اول، امر به واجبات و نهی از محرمات و معاصی و گناهان مطرح است؛ اما امر به مستحبات و نهی از اعمال مکروه، آن هم مستحب و خوب است.

(پرسشها و پاسخ های دانشجویی، احکام امر به معروف و نهی از منکر، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،علی گرجی، صفحه19)

Translate this post to english

0 نظر

ارسال نظر